Hektnaya Harmonica Akagera
(Breed for Jahrestal von Nobel Line - IPO2 Nevskiy Tserber Russkaya Krasavitsa)